Drogpolicy

Reviderad Maj 2017

 Team Ystad Bowling

 Drogpolicy

 Bakgrund

Team Ystad Bowling är en ideell förening med ungdomsbowling och seniorbowling. Förutom föreningens sportsliga mål, att utveckla spelarna till duktiga bowlare, är målet att påverka våra ungdomar att bli goda samhällsmedborgare. För att klara detta mål krävs det av ledarna att de är goda förebilder. Ett led i detta arbete, är denna policy mot droger.

En policy i Team Ystad Bowling skall vara ett dokument med riktlinjer som ska fungera som en guide i verksamheten. Den skall finnas som ett stöd för både spelare och ledare. Team Ystad  Bowling vill ta ett samhällsansvar så föräldrar, kommun, sponsorer och andra externa samarbetspartners vet var vi står i denna fråga. Föreningen vill också genom denna policy förebygga eventuella framtida problem inom detta område.

Föreningens definition av droger

I Team Ystad Bowling definieras tobak, snus, alkohol, narkotika och dopingpreparat som droger. Med ledare i nedanstående avsnitt menas: förtroendevalda, tränare samt föräldrar som har ett aktivt deltagande i föreningens verksamhet. Detta innefattar alltså även föräldrar som är delaktiga i transporter av ungdomar i föreningen.

Tobak och snus

Spelare, ledare under 18 år:

Nolltolerans i samband med all verksamhet i föreningens regi.

Åtgärdsplan

– Vid första överträdelse skall det ske samtal med individen samt tas kontakt med dennes föräldrar.

– Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om tidsbestämd avstängning från tävlings- och träningsverksamheten i Team Ystad Bowling. Styrelsen tar i sådana fall kontakt med vederbörande samt dennes föräldrar.

Ansvar:

– Styrelsen ansvarar för att samtala med individen samt kontakt med föräldrar oavsett om det gäller enstaka eller upprepade överträdelser.

Spelare, ledare över 18 år:

Återhållsamhet i samband med all verksamhet i föreningens regi.

Vid träningar, matcher och läger skall det vara ej synbart eller märkbart användande av tobak/snus i ungdomarnas närhet.

Åtgärdsplan:

– Styrelseordföranden samtalar med spelare eller ledare som brutit mot ovanstående nolltolerans. – Skulle denna överträdelse upprepas flertalet gånger kan styrelsen besluta om avstängning från tävlings- och träningsverksamhet samt ledaruppdrag.

Ansvar:

– Styrelsen ansvarar för detta.

– Spelare, tränare, ledare eller förälder som upptäcker avvikelsen skall informera styrelsen.

Alkohol

Spelare och ledare under 18 år:

Nolltolerans i samband med all verksamhet i föreningens regi.

Åtgärdsplan:

– Vid första överträdelse skall det ske samtal med individen samt tagas kontakt med dennes föräldrar.

– Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om tidsbestämd avstängning från

tävlings- och träningsverksamheten i Team Ystad Bowling. Styrelsen tar i sådana fall kontakt

med vederbörande samt dennes föräldrar.

Ansvar:

– Styrelsen ansvarar för att samtala med individen samt kontakt med föräldrar oavsett om det gäller enstaka eller upprepade överträdelser.

Spelare, och ledare över 18 år:

Nolltolerans i samband med träningar, matcher och läger.

Åtgärdsplan:

– Styrelseordföranden samtalar med spelare eller ledare som brutit mot ovanstående nolltolerans.

– Skulle denna överträdelse upprepas flertalet gånger kan styrelsen besluta om avstängning från tävlings- och träningsverksamhet samt ledaruppdrag.

Ansvar:

– Styrelsen ansvarar för detta.

– Spelare, tränare, ledare eller förälder som upptäcker avvikelsen skall informera styrelsen.

Narkotika

Spelare och ledare under 18 år:

Nolltolerans i samband med all verksamhet i föreningens regi.

Vid medicinskt bruk av föreskrivna narkotikaklassade preparat skall aktiva alltid redovisa sådant

bruk för sina ledare så eventuell dispensansökan kan göras.

Åtgärdsplan:

– Vid överträdelse av ovan nolltolerans skall det ske samtal med individen samt tagas kontakt med

dennes föräldrar.

– Eftersom narkotika är kriminaliserat enligt svensk lagstiftning ska polisanmälan göras vid upptäckt av bruk/hantering.

– Vid brott mot så utdöms minst lägsta straff enligt Riksidrottsförbundet.

– Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om tidsbestämd avstängning från

tävlings- och träningsverksamhet i Team Ystad Bowling.

Ansvar:

– Samtal med individen samt kontakt med föräldrar ansvarar styrelsen för.

– Det åligger styrelsen att besluta om vidare åtgärder vid brott mot denna nolltolerans.

– Spelare, tränare, ledare eller förälder som upptäcker avvikelser i förhållande till policyn ska

informera styrelsen om avvikelsen.

Spelare och ledare över 18 år

Nolltolerans i samband med all verksamhet i föreningens regi.

Vid medicinskt bruk av föreskrivna narkotikaklassade preparat skall aktiv alltid redovisa sådant

bruk för sina ledare så eventuell dispensansökan kan göras.

Åtgärdsplan:

– Vid överträdelse skall det ske samtal med individen.

– Eftersom narkotika är kriminaliserat enligt svensk lagstiftning ska polisanmälan göras vid upptäckt av bruk/hantering.

– Vid brott mot så utdöms minst lägsta straff enligt Riksidrottsförbundet.

– Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om tidsbestämd avstängning från

tävlings- och träningsverksamheten i Team Ystad Bowling.

Ansvar:

– Samtal med individen ansvarar styrelsen för.

– Det åligger styrelsen att besluta om vidare åtgärder vid brott mot denna nolltolerans.

– Spelare, tränare, ledare och förälder som upptäcker avvikelse i förhållande till policyn ska

informera styrelsen om detta.

Dopingpreparat

Spelare och ledare under 18 år:

Nolltolerans (undantag för medicinering med läkarintyg)

Team Ystad Bowling lyder under Riksidrottsförbundets (RF:s) dopingreglemente.

Det åligger spelare att känna till gällande dopingregler (RF:s) samt att ta ansvar för bruk av eventuella kosttillskott och medicinering.

Det åligger ledare att känna till och informera sina spelare om svensk idrotts dopingregler (RF:s) samt att hålla sig informerad om sina spelares eventuella bruk av kosttillskott och medicinering.

Åtgärdsplan:

– Vid överträdelse av ovan nolltolerans skall det ske samtal med individen samt tagas kontakt med

dennes föräldrar.

– Eftersom dopingpreparat är kriminaliserat enligt svensk lagstiftning ska polisanmälan göras vid upptäckt av bruk/hantering.

– Vid brott mot så utdöms minst lägsta straff enligt Riksidrottsförbundet.

– Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om tidsbestämd avstängning från

tävlings- och träningsverksamhet i Team Ystad Bowling.

Ansvar:

– Samtal med individen samt kontakt med föräldrar ansvarar styrelsen för.

– Det åligger styrelsen att besluta om vidare åtgärder vid brott mot denna nolltolerans.

– Spelare, tränare, ledare eller förälder som upptäcker avvikelser i förhållande till policyn ska

informera styrelsen om avvikelsen.

Spelare och ledare över 18 år

Nolltolerans (undantag för medicinering med läkarintyg)

Team Ystad Bowling lyder under Riksidrottsförbundets (RF:s) dopingreglemente.

Det åligger spelare att känna till gällande dopingregler (RF:s) samt ta ansvar för bruk av eventuella kosttillskott och medicinering.

Det åligger ledare att känna till och informera sina spelare om svensk idrotts dopingregler (RF:s)

samt hålla sig informerad om sina spelares eventuella bruk av kosttillskott och medicinering.

Åtgärdsplan:

– Vid överträdelse skall det ske samtal med individen.

– Eftersom dopingpreparat är kriminaliserat enligt svensk lagstiftning ska polisanmälan göras vid upptäckt av bruk/hantering.

– Vid brott mot så utdöms minst lägsta straff enligt Riksidrottsförbundet.

– Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om tidsbestämd avstängning från

tävlings- och träningsverksamheten i Team Ystad Bowling.

Ansvar:

– Samtal med individen ansvarar styrelsen för.

– Det åligger styrelsen att besluta om vidare åtgärder vid brott mot denna nolltolerans.

– Spelare, tränare, ledare och förälder som upptäcker avvikelse i förhållande till policyn ska

informera styrelsen om detta.

Handlingsplan:

I Team Ystad Bowling skall informationen om den nya drogpolicyn göras på följande sätt.

*   Ledarmöten

*   Föräldramöte

*   Spelarmöte

*   Hemsida

Revisionshistoria:

Beskrivning Åtgärd Ansvarig Klar
Antagning av policyn Huvudstyrelse-möte mars 2009 Kenth E ok
Fastställa policyn Årsmöte maj 2009 Kenth E ok
Distribuera till ledare maj-09 Sven N. ok
Hemsida maj-09 Göran B. ok
Informera ledare Vid ledarträffar Sven N. ok
Föräldramöte Vid alla föräldramöte Sven N. ok
Presenteras för kommunen maj-09 Sven N. ok
Översyn och revidering apr-12 Ulf E ok
Godkännande av ny version 2012-04-25 (styrelsemöte) Styrelsen ok
Godkännande av Skånes Idrottsförbund apr-12 Ulf E ok
Information om uppdaterad policy Årsmöte 2012-05-05 Ulf E ok
(till ledare, spelare och föräldrar)
Uppdatering på Hemsida maj-12 Ulf E ok
Information till kommunen maj-12 Ulf E ok
Rediplomering Skåneidrotten feb-13 Ulf E ok
Genomgång på årsmöte maj-14 Ulf E ok
Uppdatering inför rediplomering mar-15 Ulf E ok
(Godkänd av styrelsen)
Rediplomering Skåneidrotten mar-15 Ulf E ok
Genomgång på årsmöte maj-15 Ulf E ok
Genomgång på årsmöte maj-16 Ulf E ok
Genomgång på medlemsmöte mar-17 Ulf E ok
Uppdatering inför rediplomering mar-17 Ulf E ok
Rediplomering Skåneidrotten mar-17 Ulf E ok